ஊராட்;சி கல்வி நிலை
வ.எண்.    பள்ளி பெயர்    வகை    உள்ளுர்    வெளியுர்
1    அரசு நடுநிலைப்பள்ளி    10வா     உள்ளுர்

•    பள்ளி மற்றும் கல்லூரி செல்லும் பிள்ளைகள் ஃ இளைஞர்கள்
ஆண்    : 125
பெண்    : 116
மொத்தம்    : 241

•    ஐவுஐ தொழிற் பயிற்சி நிறுவனங்கள்;: இருக்கு ஃ இல்லை

•    ஐஊவு – பயிற்சிகள்: இருக்கு ஃ இல்லை

•    நூலக வசதிகள்: இருக்கு ஃ இல்லை. செயல்படவில்லை

•    நூலகம் பயன்பாட்டில் உள்ளதா: இருக்கு ஃ இல்லை 2009- 2010

•    புத்தகங்கள் எப்போது வந்தது?
12 வருடங்களுக்கு முன்
சுகாதாரம்
•    சுகாதார நிறுவனங்கள்- ஆரம்ப சுகாதார நிலையம், துணை சுகாதார நிலையம்இ இதர.  – ர்ளுஊ உள்ளது.

•    சுகாதார சேவைகள் – பொது மற்றும் தனியார்
வ.எண்    னுசு பெயர்    பொது ஃ தனியார்    சிறப்பு நிபுணர்    பார்வை நேரம்
1    ஜானகி ஏர்N    பொது        24

•    பொது சுகாதார பிரச்சனைகள் மற்றும் அதற்கான சேவை வசதிகள்
– குடி நீர் தொட்டி சுத்தீகரிப்பு:  ஆம்
– பொது கழிப்பிடம்:     ஆம்    பயன்பாடு:    ஆம்    சுத்தீகரிப்பு: தினமும்
– திறந்தவெளி மலம் கழித்தல்:
•    அரசு மற்றும் ஊராட்சி திட்டங்கள்
– தனி நபர் கழிப்பறை : செயல்பாட்டில் இல்லை
– குடி நீர் குழாய் இனைப்பு:        தெரு:        வீடு: மொத்தம் : 300
குடிநீர் கொள்ளளவு குறைவாக உள்ளதால் தற்சமயம் குடிநீர் வழங்க இயலாத சூழ்நிலை