வாழ்வாதாரம் (வேலை வாய்ப்பு)
•    உங்கள் ஊரில் ஆண்கள், பெண்கள் மற்றும் இளைஞர்களுக்கு தற்போது இருக்கும் வாழ்வாதார வாய்ப்புகள் எண்ண?
–    விவசாயம் தவிர வேறு இல்லை.
•    இல்லையெனில் இடம் பெயர்தல் விவரம்:
•    65மூ வெளிமாநிலங்களில் சிறுதொழில் செய்ய சென்றுவிடுகின்றனர்.
•    இடம் பெயர்தலை தடுக்க ஊராட்சியின் திட்டங்கள்;:
•    உள்ளுர்வாசிகளுக்கு தற்போது இருக்கும் திறமைகள் மற்றும் அவர்களுக்குத் தேவைப்படும் புதிய பயிற்சிகள்;
–    இளைஞர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு பயிற்சி தேவை.

வாழ்வாதாரம் வழங்கும் தனியார் தொழில் நிறுவனங்கள் உள்ளதா?  ஆம் என்றால் விவரம்:
•    வாழ்வாதாரம் வழங்கும் அரசு தொழில் நிறுவனங்கள் உள்ளதா? ஆம் என்றால் விவரம்:
–    இல்லை
•    Nபுழு வழங்கும் தொழில் வாய்ப்புகள்