கணிணி கொண்டு வருதல் பற்றி

சமூக நலத்துறை மூலம் செயல்படுத்தப்படும் திட்டங்கள்
•    என்ன மாதிரியான அரசு திட்டங்கள் தற்போது உள்ளன.
வ.எ    திட்டம்    எண்ணிக்கை    தொகை

•    ஆண்கள், பெண்கள், குழந்தைகள், பெண் குழந்தைகள், இளைஞர், மாற்றுதிறனாளிகள் மற்றும் சிறுபான்மையினருக்கான திட்டங்கள் எண்ணிக்கை

•    இத்திட்டத்தை பெறுவதற்கு எவ்வளவு காலம் காத்திருக்க வேண்டியுள்ளது?

•    1 வருடம்
தொண்டு நிறுவனங்கள் ஃ மகளிர் சுய உதவிக் குழுக்கள்
•    எண்ணிக்கை     : 2
தொண்டு நிறுவனங்கள் : 1 எம்.எம்.எஸ்
மகளிர் சுய உதவிக் குழுக்கள்  :
•    அவர்களின் பங்கு
– மக்களுக்கு லோன் வங்கி கடன் பெற்று தருதல்
•    செயல்படும் பகுதிகள்

தொழில் வாய்ப்புகள்
•    தற்போதிருக்கும் தொழில் வாய்ப்புகள்
– இல்லை
•    தொழில் பயிற்சிகள்
•    திட்டங்கள்
•    தொழில் பயிற்சிகள் வழங்குதலில் அரசு, தனியார் மற்றும் தொண்டு நிறுவனங்களின் பங்கு

உள் கட்டமைப்புகள்
•    உள் கட்டமைப்பு சொத்துக்கள்
•    அரசு திட்டங்கள்
•    தபால் நிலையங்கள் : இல்லை
மின்சாரம்
•    மொத்த இருப்பு
•    மின்மயமாக்கப்பட்ட கிராமங்களின் எண்ணிக்கை
•    பயன்பாடு
•    மின் வெட்டு ஏற்படும் நேரம்
•    மின் வெட்டினால் ஏற்படும் முக்கிய அவதிகள்:
•    மாற்று மின் ஏற்பாடிர்க்கு எவ்வளவு செலவு செய்ய முன் வருவீர்கள்: